Ochrana osobných údajov

Úvod Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

1)      Legislatívny rámec spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“).

2)      Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa informačného systému internetového výdaja

1.1 Prevádzkovateľ informačného systému internetovej stránky je  obchodná spoločnosť Fatima Beauty,s.r.o., identifikačné číslo: 36269255, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave, vložka číslo: 68993/B  (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1.2  Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Černyševského 44, 851 01 Bratislava adresa elektronickej pošty fatimabeauty21@gmail.com telefón +421 948 21 21 21.

1.3 Prevádzkovateľ informačného systému internetovej stránky nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

3)      Účel spracovanie osobných údajov

3.1 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie marketingových aktivít prevádzkovateľa informačného systému internetovej stránky voči Vašej osobe. Osobnými údajmi sú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne dodacia adresa, ak je táto iná ako adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo.

3.2 Zo strany prevádzkovateľa informačného systému internetovej stránky nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4)       Doba uloženia osobných údajov

Doba, uloženia osobných údajov, je 2 roky od udelenia súhlasu,  najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

5)      Ďalší príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ informačného systému internetového výdaja nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do zemí mimo Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii.

6)      Práva subjektov údajov

6.1 Máte právo požadovať prevádzkovateľa informačného systému internetového výdaja prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov za podmienok stanovených v nariadení.

6.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daných prevádzkovateľovi informačného systému internetového výdaja. Môžete tak učiniť nasledujúcim spôsobom: Kontaktujte nás na fatimabeauty21@gmail.com telefón +421 948 21 21 21 Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu.

6.3 Keby ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu. 

Copyright 2012 - 2023 © fatimabeauty.eu